Jak do skoly bez uceni

Slovní Druhy

1.Podstatná Jména
2.Přídavná Jména
3.Zájmena
4.Číslovky
5.Slovesa
6.Příslovce
7.Předložky
8.Spojky
9.Částice
10.Citoslovce