Jak do skoly bez uceni

Dobba Germánů

7.1.2009 20:54 | g0esh4cks | 

Už před zlomem letopočtu se ztrácí doklady dalšího rozvoje kultury Keltů a naopak se objevují nálezy germánského osídlení. Ve srovnání s předcházející dobou laténskou se doba osídlení Čech Germány
(též označovaná jako doba římská) jeví v některých oblastech materiální kultury jako civilizační pokles: mizí některé specializované technologie a nástroje. Předpokládá se, že alespoň část Čech osídlil nejprve kmen Hermundurů a nedlouho potom Markomanů. Příliv germánského obyvatelstva do Pojizeří
se odrazil výběrem specifických míst pro sídliště. Germáni preferovali polohy v bezprostřední blízkosti vodního toku nebo u pramene, a to ve víceméně rovinatém terénu. Zakladatelé germánských sídlišť
v Pojizeří asi kopírovali jejich umístění v oblasti původních sídel.