Jak do skoly bez uceni

Rezistory

7.1.2009 21:25 | g0esh4cks | 

1.Úvod
V elektrotechnice se používají tzv. rezistory, tj. součástky vyráběné tak, aby měli přesně stanovený odpor.

2. Rezistory
Elektrický odpor (R) vystupující v Ohmově zákoně je v praxi realizován součástkou nazývanou rezistor. Důležitost této součástky vyplývá již ze samotného vzorce pro Ohmův zákon, který říká, že rezistory převádějí proud (I) na napětí (U) a naopak. Jinými slovy při průtoku daného proudu vzniká na rezistoru úbytek napětí přímo úměrný hodnotě odporu. Pokud bychom na rezistor přiložili napětí, protekl by jím proud tím menší, čím větší by byla jeho hodnota odporu. Rezistor je tedy v elektrickém obvodu schopen proud omezovat, což je další z jeho velmi častých aplikací.
Pro odpor elektricky vodivého materiálu platí vztah: R = r

kde r je měrný elektrický odpor (Wm), l je délka vodiče (m) a S plocha příčného průřezu (m2), kterým protéká elektrický proud. Ze vztahu je patrné, že odpor R se zvětšuje s rostoucím měrným odporem a délkou a s klesajícím průřezem.


Rezistory lze dnes nalézt ve formě diskrétní (jako samostatnou součástku) a integrované (v integrovaných obvodech). U obou forem je jejich konstrukce založena nejčastěji na existenci tenké vrstvy materiálu, což vede na relativně velký odpor na jednotku objemu. Nejběžnější diskrétní rezistory využívají uhlíkové a kovové (stabilnější). U vrstvy.integrovaných obvodů se jedná o polovodičový materiál (např. křemík).

3. Značení rezistorů
Značení hodnoty odporu na rezistorech není zdaleka jednotné, což komplikuje výběr rezistoru i požadované hodnoty od různých výrobců. Dřívější způsob se v mnohém odlišuje od značení novějších součástek. Na starších rezistorech můžeme spatřit označení velké T zkratku výrobce TESLA, velké R je symbol odporu. Následuje trojčíslí, které blíže určuje vlastnosti rezistoru. Různí výrobci však značí rezistory různým způsobem. Informace získáme v technických listech, kde nalezneme nejen způsob značení odporu, ale i další potřebné údaje.
Podle velikosti a tvaru využívají výrobci zpravidla jeden ze tří značení odporu rezistorů:
· číselné značení s příponou,
· barevný kód,
· číselný kód.

3.1. Číselné značení s příponou
Základní jednotkou pro značení odporu je 1W. Ostatní se označují obvyklými příponami (násobiteli). Na konci označení může být ještě písmeno značící toleranci hodnoty odporu.

Násobitel Přípona
100 R, J
103 k
106 M
109 G
1012 T


3.2. Barevný kód
Označování rezistorů barevným kódem se využívá především u miniaturních rezistorů, kde rozměry součástky neumožňují vyjádřit hodnotu a toleranci písmenovým kódem. Barevné značení má výhodu ve snadném čtení údajů ze všech směrů a poloh umístění rezistorů, protože je provedeno po celém obvodu rezistoru. Pro určení hodnot jednotlivých rezistorů použijeme kódové tabulky. Značení se skládá ze tří až šesti proužků, kde první proužek je blíže k okraji rezistoru. Navíc poslední proužek bývá až dvakrát širší než ostatní. Označení zahrnuje dvě až tři platné číslice, dále násobitel, výrobní toleranci a případně teplotní koeficient.Postup při určování : Nalezneme první proužek (blíže k okraji) a tam je začátek barevného kódu a odtud se stanoví pořadí proužků k opačnému konci. První a druhý proužek udává dvojčíslí, které patří do číselné řady jmenovitých hodnot. Neříká však nic o řádu, který je rozhodující pro skutečnou velikost odporu. Zjištěné dvojčíslí ale poslouží k jednoduché kontrole správnosti. Ověříme si, jestli se nalezená hodnota skutečně nachází v řadě jmenovitých hodnot. Nenalezneme-li tam naše dvojčíslí, je pravděpodobné, že jsme z nějakých důvodů špatně určili kód rezistoru. Případný omyl, hlavně u druhého proužku, nebývá kritický. Předpokladem však je, že jsme začali určovat od správné strany.Třetí proužek může způsobit hrubý omyl, a to nejen při nesprávném určení barvy. Chybný bývá především matematický přepočet, vinou nesprávného stanovení mocniny. Čtvrtý proužek značí dovolenou odchylku v procentech.1.číslice 2.číslice 3.číslice násobitel
stříbrná 10 -2
zlatá 10 -1
černá 0 0 0 10
hnědá 1 1 1 10
červená 2 2 2 10 2
oranžová 3 3 3 10 3
žlutá 4 4 4 10 4
zelená 5 5 5 10 5
modrá 6 6 6 10 6
fialová 7 7 7 10 7
šedá 8 8 8 10 8
bílá 9 9 9 10 9

3.3. Číselný kód
Tento typ značení se používá pro popis rezistorů SMD určených pro povrchovou montáž. Skládá se ze tří nebo čtyř číslic, kde první dvě respektive tři číslice určují hodnotu odporu a poslední číslice představuje násobitel. Jedná se tedy o obdobu čárového kódu. Rezistory na obrázku mají tedy hodnoty odporu 22 W a 422 kW.4. Závěr
Rezistory jsou nejběžnější součástkou v elektronických zařízeních. Rezistor má nezávisle na pracovních podmínkách a fyzikálních parametrech okolního prostředí, vykazovat čistě reálný elektrický odpor.